Raspored rada Službe za epidemiologiju

                                                                                                               

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU – ISPOSTAVA SLUNJ

RASPORED RADA

01.06.2020.

15.06.2020.

29.06.2020.

 

ZA SVE  EVENTUALNE  HITNOSTI JAVITI SE U ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE U KARLOVCU, V. MAČEKA 48 (STARA BOLNICA DUBOVAC), 1. KAT DESNO ILI NA TEL. 411-299

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – zamjena za opravdanu odsutnost radnika –  u  Ordinaciji obiteljske/opće  medicine  Doma zdravlja Slunj 03 u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 6. Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina)
 • vozački ispit za „B” kategoriju

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • presliku vozačke dozvole „B” kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a, uz naznaku “PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 03 CTG”.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

 

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u Slunju uz simboličnu najamninu te dajemo na korištenje službeni automobil.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652,  047/777-334,  mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr .

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

Natječaj je objavljen na  HZZ.

 

Obavijest stanovnicima vezano uz dežurstva u Domu zdravlja Slunj

O B A V I J E S T

 

POŠTOVANI STANOVNICI S PODRUČJA GRADA SLUNJA, OPĆINE CETINGRAD I OPĆINE RAKOVICA,

Temeljem  Odluke Stožera civilne zaštite Karlovačke županije ukidaju se dežurstva obiteljske/opće medicine i dentalne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Slunj a koja su bila organizirana subotom, nedjeljom i blagdanima.

Dežurstvo u obiteljskoj/općoj medicini i dentalnoj zdravstvenoj zaštiti je organizirano pri Domu zdravlja Karlovac na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac i to subotom, nedjeljom i blagdanima u vremenu od 8,00 do 20,00 sati.

Brojevi telefona za dežurne ambulante u Karlovcu su:

Obiteljska/opća medicina : 047/ 648-183

Dentalna ordinacija: 047/ 648-186

Sve ordinacije Doma zdravlja Slunj rade u  svom redovnom radnom vremenu uključujući i radne subote.

Dom zdravlja Slunj