Natječaj za primanje kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, Broj: 57/12, 120/12, 16/17 ) i članka 24. Statuta Doma zdravlja Slunj ( „Glasnik Karlovačke županije“ Broj: 13/14 ) ravnatelj Doma zdravlja Slunj raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje aktivne politike zapošljavanja, koji će biti sklopljen na određeno vrijeme od jedne godine za zanimanje:

 • upravni pravnik/pravnica  
 • uvjet:  VŠS,  pravnog smjera -stručni prvostupnik/ica javne uprave – 1 izvršitelj/ica

 

Stručno osposobljavanje za rad, osoba bez radnog iskustva, obavljati će temeljem Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja, koji će biti sklopljen na određeno vrijeme od jedne godine.

Uz prijavu kandidati su dužni obvezno priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja na web stranici Doma zdravlja Slunj i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Slunj, Plitvička 18a, 47240 Slunj ili se predaju osobno na Urudžbeni zapisnik Doma zdravlja Slunj uz naznaku „Prijava na natječaj-stručno osposobljavanje“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

RAVNATELJ:

Ivanka Magdić, dipl. iur.

Natječaj za popunu radnog mjesta jednog vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta  jednog vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme,  s tim da se Ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme do pribavljanja Suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u  Službi zajedničkih poslova Doma zdravlja Slunj, u Slunju, Plitvička 18a.

Uvjeti:

 • SSS- prometnog smjera,
 • vozački ispit  „B“ kategorije,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva;

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe )
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice)
 4. presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 5. dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, odnosno o radno-pravnom statusu
 6. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici Doma zdravlja Slunj. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku  „PONUDA NA NATJEČAJ – vozač u sanitetskom prijevozu“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja putem web stranice

Doma zdravlja Slunj.

 

 RAVNATELJ:

Ivanka Magdić, dipl.iur.

 

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE ZA 2018.

20.11.2017.

Dom zdravlja Slunj je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2017. (https:eojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2018, broj dokumenta: 2017/S 0F2-0024089.

Rok za dostavu ponuda je 8.12.2017. do 9,00 sati.