N A T J E Č A J za zapošljavanje zdravstvenih radnika

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 N A T J E Č A J

za zapošljavanje zdravstvenih radnika 

 • zdravstveni radnik SSS – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

 Uvjeti:

 • SSS škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja
 • položen stručni ispit ( ako je postojala obveza polaganja ispita )
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad ( licenca )
 • edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku, osim za kandidate koji nisu u obvezi polaganja ispita),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
 • dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju završenu edukaciju iz uvjeta natječaja, a ako budu izabrani, u obvezi su je obaviti prije sklapanja ugovora o radu.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – med.sestra/med.tehničar u OOM u Slunju“.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja Slunj.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

 

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta med. sestre / med. tehničara na određeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta jedne med. sestre / med. tehničara na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme po pribavljanju Suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje u Ordinaciji obiteljske/opće medicine u Slunju u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj,  Slunj, Plitvička 18 A.

 Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina
 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 4 godine
 • položen stručni ispit ( ako je postojala obveza polaganja ispita )
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku, osim za kandidate iz točke 1. uvjeta),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – med.sestra/med.tehničar u OOM u Slunju“.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja Slunj.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

 

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – zamjena za opravdanu odsutnost radnika –  u  Ordinaciji obiteljske/opće  medicine  Doma zdravlja Slunj 03 u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 6. Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina)
 • vozački ispit za „B” kategoriju

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • presliku vozačke dozvole „B” kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a, uz naznaku “PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 03 CTG”.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

 

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u Slunju uz simboličnu najamninu te dajemo na korištenje službeni automobil.

 

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652,  047/777-334,  mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr .

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

Natječaj je objavljen na  HZZ.

 

Natječaj za zapošljavanje doktora/ice medicine na određeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta  doktora / doktorice medicine na određeno vrijeme – zamjena za opravdanu odsutnost radnika – u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 03  u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 6.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

  Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz

područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina )

 • vozački ispit za „B“ kategoriju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.   Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine u OOM 03 CTG“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u Slunju te dajemo na korištenje službeni automobil.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 21/2020 dana 26. veljače 2020. godine.