N A T J E Č A J za zapošljavanje zdravstvenih radnika

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 N A T J E Č A J

za zapošljavanje zdravstvenih radnika 

 • zdravstveni radnik SSS – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza

 Uvjeti:

 • SSS škola za medicinske sestre/tehničare ili škola drugog zdravstvenog usmjerenja
 • položen stručni ispit ( ako je postojala obveza polaganja ispita )
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad ( licenca )
 • edukacija za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku, osim za kandidate koji nisu u obvezi polaganja ispita),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
 • dokaz o završenoj edukaciji navedenoj u uvjetima

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju završenu edukaciju iz uvjeta natječaja, a ako budu izabrani, u obvezi su je obaviti prije sklapanja ugovora o radu.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Slunj kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na web-stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – med.sestra/med.tehničar u OOM u Slunju“.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja Slunj.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.