NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – doktora/doktorice dentalne medicine

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– doktora/doktorice dentalne medicine na neodređeno vrijeme u Ordinaciji dentalne medicine u Slunju, Plitvička 18a – vraćanje iz koncesije.

Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme do pribavljanja suglasnosti ministra zdravstva za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– VSS – stomatološki fakultet

– položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– najmanje godina dana radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– vozački ispit za B-kategoriju.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslike domovnice),

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu (preslik),

– odobrenje za samostalan rad (preslik licence),

– elektronički zapis HZMO-a o radnopravnom statusu, ne starije od 30 dana,

– preslik vozačke dozvole B-kategorije,

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, uz naznaku: »Ponuda na natječaj – doktor/ica dentalne medicine u Ordinaciji dentalne medicine u Slunju«.

Prednost pri zapošljavanju je utvrđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18) kao i ostalim važećim propisima.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: (047) 777-652, (047) 777-334, mob.: (091) 1777-660 ili e-adresu: ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8290407.html