Natječaj za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u Izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti – radiologiji  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18 a.

UVJETI:

 • VŠS – stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije
 • položen stručni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godina dana radnog iskustva
 • vozački ispit za „B“ kategoriju

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice ili osobne iskaznice),
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 5. odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 6. elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 7. presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 8. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku  „PONUDA NA NATJEČAJ – inženjer medicinske radiologije.“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!