Natječaj za popunu radnog mjesta jedne čistačice na neodređeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje :

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta  jedne čistačice na neodređeno vrijeme,  s tim da se Ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme do pribavljanja Suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u  Službi zajedničkih poslova Doma zdravlja Slunj, u Slunju, Plitvička 18a.

Uvjeti:

  • završena osnovna škola
  • radno iskustvo nije potrebno
  • vozački ispit za „B“ kategoriju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice)
  • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
  • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je  8 dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici Doma zdravlja Slunj. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku  „PONUDA NA NATJEČAJ – čistačica“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

RAVNATELJ:

Ivanka Magdić, dipl.iur.