NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – jedne med. sestre/med. tehničara na određeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– jedne med. sestre/med. tehničara na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme po pribavljanju suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje u Ordinaciji dentalne medicine u Slunju u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18A.

Uvjeti:

– SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina

– SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 4 godine

– položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– najmanje godinu dana radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B-kategorije.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslike domovnice),

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu (presliku),

– odobrenje za samostalan rad (preslik licence),

– elektronički zapis HZMO-a o radnopravnom statusu,

– preslik vozačke dozvole B-kategorije,

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, uz naznaku: »Ponuda na natječaj – med. sestra/med. tehničar u Ordinaciji dentalne medicine u Slunju«.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Dodatne informacije moguće dobiti na tele­fon: (047) 777-652, (047) 777-334, mob. (091) 1777-660 ili e-adresu: ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr, dz.slunj@gmail.com.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata/kandidatkinju.

Dom zdravlja Slunj

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8290408.html